چارلز جنکس

  • الگوواره‎های مطرح معماری از نگاهچارلز جنکس

    چارلز جنکس بر اساس ارزیابی خاص خود از آثار معماری جهان، پاردایم‎ها (Paradigm) یا الگوواره‎های مطرح معماری (از ابتدا تا دوران معاصر) را در هفت پارادایم به شرح زیر طبقه‎بندی می‎کند

پنل کاربری