پلبند شادُروان

  • shadorvan.8

    پل بند شادُروان بر روی نهر شطیط بنا نهاده شده است. شادُروان در اصل به معنای فرش و بساط گرانمایه و نقش است و چون از بند میزان تا شادُروان، کف رودخانه را توسط سنگ های منظم تراشیده شده فرش کرده اند، به شادروان معروف میباشد. متون تاریخی ساخت آن را به زمان شاپور ساسانی و به دست قیصر روم نسبت میدهند.

پنل کاربری