كوی پوتسدام

  • کوی پوتسدام در برلین ، لوحی سفید و نانوشته، ولی زیر بار این شهرت تاریخی است که روزگاری قلب برلین و شلوغ ترین نقطه اروپا بوده است. در زمان مسابقه، قطعه زمینی بود که پر شورترین بحث ها بر سر آن بود: انزوای طولانی برلین، یک کار صد در صد انتفاعی ، یا بازی آزادانه نیروها در راه آینده. نتیجه به دست آمده اندکی از هر چیز است. آثار برجسته ترین معماران کنار هم قرار گرفته تا بزرگترین "مرکز سرگرمی در شهر" های اروپا امروز به وجود آید. یادمانی که مردم اطراف در مرکز بنا کرده اند.پنل کاربری