قائمشهر


  • ۱۷‬سال بعد از تصویب طرح جامع‌شهری هنوزكمربندیهای قائمشهرساخته نشده‌است

    براساس طرح جامع شهری قائمشهر كه در سال ‪ ۱۳۶۸‬در شورایعالی شهرسازی و معماری كشور به تصویب رسید ساخت كمربندیهای شمالی و شرقی جنوبی این شهر به عنوان یكی از موارد این طرح در نظر گرفته شد.
    كارشناس سیاسی انتظامی فرمانداری قائمشهر با اشاره به مصوبه سال ‪۱۳۶۸‬ شورایعالی شهرسازی و معماری كشور در خصوص طرح جامع شهری گفت : احداث كمربندیهای شمالی و شرقی جنوبی به عنوان یكی از موارد این طرح جامع شهری بود كه با هدف برون رفت از معضل تراكم ترافیك شهری لحاظ شد.

پنل کاربری