شانگ های

 • شانگهای در
  حال نشست تحت وزن آسمان خراش ها است

  برج سازی در بزرگ ترین شهر
  چین،شانگهای، به منظور جلوگیری از فرو رفتن و
  نشست كردن این شهر تحت وزن بتن و فلز محدود می
  شود.!!
  قسمت
  هایی از شهر شانگهای عمدتآ به دلیل سنگینی وزن
  ساختمان های ساخته شده در دهه ی گذشته به
  میزان یك تا یك و نیم سانتیمتر در سال در حال
  نشست است.

 • شانگهای

  مدرنیته در كنار دریا

پنل کاربری