حامد زهره وند

  •  مهندس حامد زهره وند

    کارشناس ارشد معماری

    تاریخ‏نگاران، شروع مدرنیته را فاصله میان رنسانس و انقلاب فرانسه می دانند و بعضی نیز آغاز صنعتی شدن جوامع اروپایی را شروع مدرنیته می شمارند.

پنل کاربری