ثبت ملی

  • رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی از ثبت موزه آذربایجان در فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: این موزه دارای ویژگیهای ممتازی هست که آن را دارای اهمیت خاص فرهنگی کرده و "ثبت در فهرست آثار ملی" بر افتخارات موزه آذربایجان افزوده گشته.

    موزه آذربایجان

  • بافت تاریخی شهر خوسف به عنوان یکی از اصیل ترین بافت های تاریخی ایران در آستانه فروریختن است و در حالی که این میراث کهن هنوز در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده این امر بهانه ای برای عدم توجه به آن شده است.

    00

  • رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی گفت: خانه سلمانزاده روستای اشتبین در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و روستای شگفت اشتبین صاحب یک اثر ثبتی در فهرست آثار ملی شد.

    00

پنل کاربری