آندره گدار

  • رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی از ثبت موزه آذربایجان در فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: این موزه دارای ویژگیهای ممتازی هست که آن را دارای اهمیت خاص فرهنگی کرده و "ثبت در فهرست آثار ملی" بر افتخارات موزه آذربایجان افزوده گشته.

    موزه آذربایجان

پنل کاربری