آمل

  • نرگس حمزه - کارشناس ارشد
    منظر از ریشه "نظر" است و "نظر" به معنای نگریستن، نگریستن در چیزی به تامل، مترقب حضور چیزی شدن، بینش، فکر و رای آمده است. (دهخدا، 1377)
    منظر در لغت به معنی محل نگاه کردن و تماشا است، به عبارت دیگر آنچه در برابر چشم و نگاه قرار گیرد، منظر نامیده می شود؛ طبیعت نیرویی است ماورای انسانی و و پیش از او موجود و بقای بشریت قرین شناخت و احترام به آن. جنبه مادی طبیعت همان کالبد دست نخورده ای است که می تواند شامل بشر باشد یا نباشد و جنبه معنوی آن دربرگیرنده مجموعه ای از ایده هاست که به وجهه های متفاوت طبیعت بر حسب اهمیت آن ها برای اقوام مختلف نسبت داده می شود. " لاوجوی (Lovejoy) شصت و چهار معنی برای واژه های طبیعت و طبیعی در ادبیات و فلسفه از زمان یونان باستان تا قرن هجدهم پیدا کرده است" (اسپیرن، 1387: 356).

  • سر و صورت بزرگان و امرای همراه با ناصرالدین شاه در نقش برجسته ''شکل شاه'' درحالی سال گذشته به صورت کاملا عامدانه تخریب شد که پس از گذشت یک‌سال هنوز هیچ مرمت و حفاظتی از این سنگ‌نگاره قاجاری نشده است. هم‌اکنون فعالان میراث‌فرهنگی وضعیت حفاظتی این اثر تاریخی را در مرحله اضطرار می‌دانند.

    زخم صورت ناصرالدین شاه عمیق شد

پنل کاربری