طبقه بندی برگه دان

Up

آب, نماد, كویر

آب, نماد, كویر
حجم فایل:
2.07 MB
تاریخ:
09 مرداد 1393


واژگان كلیدی: نماد, سمبل, آب, باغ ایرانی,نفس, روح, كالبد, صورت, معنا, جوشگاه, چشمه, سنت
چكیده:
كویر همواره مفهومی از خشكی و بی آبی را به دنبال داشته است و آب در معماری كویر به عنوان اصلی ترین عنصر حیات بخش مطرح بوده است . در
جائیكه تضاد بین خشكی و آب جلوه گر می شود, نگرش مردم نسبت به آب متفاوت از مردم سایر اقلیم ها می باشد. این نگرش متفاوت زاینده ریشه
ها و مفاهیم نمادین است كه همواره تبلوری كالبدی درمعماری كویر داشته است, نظیر جوشگاههای باغ ایرانی كه نمادی از سرچشمه ها می باشد و از
این جوشش و حركت آب در دل خاك زندگی و معماری كویر هستی میگیرد. در كویر آب نیست اما هر خطی برخاك یادآور خاطره آب است و مهمترین
عامل شكل دهنده به فضای زندگی مردم. مكانیابی شهرها, نظم شبكه معابر, توالی فضاهای باز و بسته مسكونی, امتداد حركت قناتها, تحت تاثیر مقوله
آب شكل گرفته است.
مسلم آن است كه جلوه های نمادین آب در معماری كویر یكی از عوامل هدایت كننده فكر معمار در خلق فضا بوده است, فضائی كه به واسطه سوار
شدن بر مفاهیم عمیق فكری و معنوی همواره مورد ستایش بوده و زندگی درون خود را حفظ كرده است. امروزه با از دست رفتن این جلوه های نمادین
و مفاهیم بنیادین در تفكرات معماری و خالی شدن كانسپتهای طراحی از معنا, فضاهای كالبدی زندگی به رفع نیاز فیزیكی تنزل یافته اند. هدف از این
مقاله بازنگری مفاهیم نمادین آب در معماری كویر و تاثیر آن بر زندگی مردم می باشد.

 
 
 
Powered by Memaran Networks
انواع عضویت
پنل کاربری