سبک های معماری معاصر

            سبک معماری:  معماری ارگانیک
منبع الهام:  طبیعت
لغات کلیدی:
حداقل دخالت در محیط طبیعی
معماری بومی
رشد
گسترش از درون به برون
نمایش ماهیت مصالح
باغ شهر
ساختمان شاخص:  خانه آبشار

  


سبک معماری:  معماری مدرن و های تک
منبع الهام:  تکنولوژی
لغات کلیدی:
عملکرد و کارایی
صنعت و ماشین
پیش ساختگی
استاندارد نمودن
توجه به آینده
علم، ریاضی و هندسه
تناسب و همگونی
منطق و خرد
هنر انتزاعی
سبک بین المللی
ساختمان شاخص:  ویلا ساوا – مرکز پمپیدو
  

    

                

  


سبک معماری:  معماری اکوتک
منبع الهام:  محیط زیست و تکنولوژی
لغات کلیدی:
حفظ محیط زیست
تکنولوژی پیشرفته
توجه به آینده
بازیافت
انرژی تجدید شونده
علم
سایبرنتیک
ساختمان شاخص:  دفاتر درآمد داخل سرزمین

  


سبک معماری:  معماری پست مدرن
منبع الهام:  هویت انسان
لغات کلیدی:
فرهنگ
تاریخ
سنت
کثرت گرایی
التقاط
هنر مردمی
سبک محلی
ساختمان شاخص:  خانه مادر ونچوری

  


سبک معماری:  معماری نئوکلاسیک
منبع الهام:  عصر کلاسیک
لغات کلیدی:
کمال
جاودانگی
نظم
تناسب
همگونی
خرد و منطق
ریاضی و هندسه
هنر والا
ساختمان شاخص:  مجموعه کنار رودخانه ریچموند

  


سبک معماری:  معماری دیکانستراکشن
منبع الهام:  چند معنایی
لغات کلیدی:
کثرت گرایی
اکنونیت
ابهام
ایهام
ضد دوگانگی
نسبیت گرایی
عدم قطعیت
عدم وضوح
تزلزل
تناقض
ساختمان شاخص:  مرکز هنری و بصری وکسنر

  


سبک معماری:  معماری فولدینگ
منبع الهام:  چند معنایی
لغات کلیدی:
کثرت گرایی
افقی گرایی
ریزوم
ضد دوگانگی
ضد مرکز گرایی
ضد سلسله مراتب
ضد خرد گرایی
ضد فراروایت
انعطاف پذیری
انتقال نرم
فرم ظعیف
ساختمان شاخص:  مرکز گردهمایی کلمبوس

  


سبک معماری:  معماری پیدایش کیهانی
منبع الهام:  علم و فلسفه جدید
لغات کلیدی:
توجه به نشانه­های کیهانی
علم پیچیدگی
خود سازماندهی
مشابهت خودی
پرش
فراکتال
آشفتگی
منطق مخدوش
عدم قطعیت
گسترش غیر خطی
اثر پروانه
ساختمان شاخص:  موزه گوگنهایم در بیلبائو   

   

شما باید عضوی از گروه شوید تا بتوانید در این مبحث شرکت کنید

بحث های مرتبط

پنل کاربری