شوخی با اساتید

Discussion started by eldar fathi 7 سال

تازگیا مد شده اساتید محترم معماری ورکشاپ های را راه انداختند که به قول خودمان می خواهند از قافله عقب نماند و با عنواین مانند صحبانه معماری،بعد از خواب و چرت زدن معماری خلاصه از این جور قرتی بازیا دوست داریم شما هم نظرهاتونو بگید شاید من اشتباه فک می کنم 

شما باید عضوی از گروه شوید تا بتوانید در این مبحث شرکت کنید
پنل کاربری