طبقه بندی برگه دان

Up

مقالات فارسی

چكیده مقاله 

ما در كشوری زندگی می كنیم كه در حدود سه چهارم مناطق ان در محدوده گرم و خشك و نزدیك به 3 مساحت ان كاملا كویری است. وجود صدها محوطه باستانی در یزد ،كرمان،كاشان،نطنزو.....موید ان است كه انسانها در طول تاریخ با توجه به قدمت حضورشان همه این مناطق را زیر پا گذاشته و با مشاهده اندك پتانسیل زیست-انسانی با توجه به تكنیك در دسترس بنیان زندگی اجتماعی را بنا نهاده اند. شرایط آب و هوایی در كویر دشوار است اما با طراحی های همساز با اقلیم در این مناطق،گذشتگان بر شرایط دشوار ان فایق امده و زندگی در این مناطق را آسان نموده اند. در حال حاضر طراحی های نامناسب بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی در بعضی نقاط موجب شده تا مردم با این تصور كه زندگی در این مناطق بسیار دشوار است حاشیه كویرها را ترك كرده به مناطق با شرایط آب و هوایی مناسب تر كوچ كنند.و در دسته دیگر ازاین مناطق كه برای سكونت دایم مناسب نمی باشد ولی دارای جاذبه های گردشگری فراوانی است ،در نظر نگرفتن امكانات و تسهیلات لازم برای گردشگران موجب شده كه این بخش عظیم از سرمایه ملی به دست فراموشی سپرده شود . مطالعه راهكارهای ابتكاری پیشینیان برای دستیابی مطلوب ترین پاسخ به نیاز زیستی ساكنان این مناطق ،تعریف نمودن درست مفهوم توسعه حیات در كویر و خلق راهكارهای ابتكاری ودر راستای طراحی همساز با اقلیم این مناطق ،بدون شك تنها راه بقای این سرزمینها به عنوان مهماندار انسان خواهد بود .  لذا این تحقیق تلاشی است در جهت توسعه حیات در كویر وبیان نحوه پیدایش كویرها ، معرفی جاذبه های گردشگری كویرها و در نهایت دستیابی به راه حلهایی برای طراحی دراین گونه مناطق در راستای تبدیل پتانسیل های نهفته این سرزمینها و تبدیل به انرژی های كاربردی در فضاست...

ویژگیها:
این ساختمان که در کنار ساحل جمیرا بنا شده از ساحل فاصله دارد و اطراف آن
را آب فرا گرفته است. مجموعه به کمک یک پل به ساحل مرتبط می شود و دسترسی زمینی به ساختمان از طریق همین پل صورت می گیرد .
ساختمان برج به واسطه فاصله ای که از ساحل دارد و همین طور نما
و فرم کلی آن همانند قایقی بزرگ می نماید که در کنار ساحل پهلو گرفته.
“ Helipad”اتصال کنسولی به پهنای 24 متر به ساختمان در ارتفاع 210 متری
 که به منظور فرود هلیکوپتر تعبیه شده است.
استقرار رستوران " المنتهی" در ارتفاع 200 متری بر فراز خلیج فارس که دید
خارق العاده ای را بر شهر دبی میسر کرده است .دسترسی به این رستوران به کمک یک آسانسور "پانورامیک" صورت می گیرد.
آتریم برج 180 متر ارتفاع دارد که از مرتفع ترین و دیدنی ترین نمونه های
 موجود جهان است.

ایران در مرز میانه گرایش های شدید مذهبی و باورهای تاریخی و فرهنگی و آیینی از یك سوء و مختصات نظم پذیری وبریدن از هستی شناسی به شیوه كهن و روی آوری به معرفت شناسی ( epistemology) از طریق عقل محوری خود بنیان ابزار ساز جهان مدرن از سویی دیگر ؛قرار گرفته است كه در آن حتی بازگشت مجدد به اسطورها و مناسك آیینی از دیدگاه عقلی و كاربردی صورت می گیرد و از ابعاد ایمانی و اعتقادی تهی است .

اینك جهان غیر غربی به علت فاصله شدید از تولیدات فكری و مادی جهان غرب ؛ و در عین حال وابستگی گریز ناپذیر به آنها ؛ چاره ای ندارد جز یافتن راه حلی كه بتواند به صورتی فراگیر ؛ تمامی جنبه های دخیل در آنچه را خواسته یا ناخواسته معروض سیطره آن قرار گرفته است ؛ در بر گیرد تا بدین طریق امكان ارتباط با جهان خارج از خود را داشته باشد.از طرف دیگر جهان غرب نیز در خلا معنایی حاضر ؛ گریزی جز شناخت فرهنگ های دیگر کشورهای جهانی ارتباط با آنها به منظور ادامه حیات حود نمی یابد.

بر این مبنا به نظر می رسد كه راه حل منطقی این باشد كه در عین توجه به درد فرهنگ عرفانی و دینی و ابلاغ پیام آن در
صورتهای هماهنگ با دیدگاههای امروز و تكنیكها و دستاوردهای جدید شكلی ویژه از تلفیق مؤ لفه های پدید آورنده عرضه گردد به گونه ای كه صورت زیبای برآمده از عناصر زمانی ؛ ظرفیت پذیرش معنای ژرف و گسترده بی زمان را در خود بیابد.

اختلاف قایل شدن بین فضای عمومی و خصوصی امریست به قدمت تاریخ شهرسازی. انسان میان عرصه های عمومی و خصوصی در رفت و آمد است. عرصه خصوصی، فضای تنگ منزل و مسکن است و عرصه عمومی در پیرامون آن متمرکز است . وجه تمایز اصلی فضای خصوصی وعمومی  این است که پیرامون فضای خصوصی  بسته است و تنها افراد خاصی اجازه ورود به آنجا را دارند(گروتر، 1383: 225).
ـ درگذشته در شهرهای بزرگ یونان یا رم، فضاهای عمومی قبل از هرچیز مكانی مخصوص برای نمایش قدرت حكومت بود و علاوه برویژگی كاربردی ، تقریبا همیشه بعدی تزئینی به منظور تجلیل از قدرت همگانی و تقدیس آن داشت (موره، 1373 : 23) .
ـ فضاهای عمومی شهری از نظر الكساندر چرمایف اینگونه تعریف می شود: جاها و تسهیلاتی که متعلق به عموم است، مانند شاهراه¬ها، جاده¬ها، راه¬ها و پارک¬های شهری (چرمایف - الکساندر،1376: 157).

فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسان ساخت است که واجد بازدهی اجتماعی و بازدهی اکولوژیکی می باشند.
منظور از بازدهی اکولوژیکی، زیباسازی بخشهای شهری، کاهش دمای محیط، تولید اکسیژن، افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند اینها میباشد و از دیدگاه حفاظت محیط زیست ، فضاهای سبز شهری، بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل میدهد....

شهر و فضاهای شهری را می توان نتیجه كنش متقابل سه عامل انسان، محیط و فرهنگ در چارچوب زمان و مكان تعریف كرد. نقش و تأثیر هر یك از این دسته عامل در ایجاد فضاهای شهری در تمام مناطق و در همه زمان ها به یك شكل و یكسان نبوده، بلكه از یك منطقه به منطقه ای دیگر و از یك دوره به دوره زمانی بعدی، به سبب صورتبندی اجتماعی و اقتصادی خاص هر دوران، و زمینه های گوناگون محیطی، متفاوت بوده است. به همین دلیل تمایزات منطقه ای و ویژگی های دوره های زمانی متفاوت است كه گونه های مختلف شهر و فضاهای شهری در طی تاریخ شكل گرفته اند....

بی تردید «فرانك لویدرایت» از میان تمام معماران معاصری كه كارشان از قرن نوزدهم آغاز شد دور اندیش تر بود.
وی نابغه ای بود كه چشمه ی فیاض قریحه اش هرگز به خشكی نگرائید و استعدادش به وصف نمی آید. كار وی از اعصار مختلف به خصوص از معماری دیرین خاور دور متاثر بود. اما نه به شیوه ی دیگر معماران قرن نوزدهم كه تقلید را بهانه ی عدم ابتكار كرده بودند بلكه مانند «ماتیس» نقاش فرانسوی كه از هنر زنگی الهام گرفت و این الهام با درك و تاثری عمیق همراه بود. با این همه كار »رایت» بیشتر از كار هر معمار آمریكائی دیگر روحیه ی سرزمین خود را داشت. فهمیدن كارهای «رایت» محتاج مطالعه ای دقیق و عمیق است و درك شخصیت قوی وی كه در هر نكته ای از كارهایش تجلی داشت به آسانی ممكن نیست...

در این مقاله به معرفی اجمالی پیرامون گرایش های مختلف معماری معاصر جهان پرداخته شده است:

هندسه فرکتال, ساختار شکنی(دیکانستراکشن), مینیمالیست,فولدینگ, معماری سبز

هایدگر هیچ متنی در باب معماری از خود به جا نگذاشته است . با وجود این ، معماری نقش مهمی در فلسفه ی او دارد .مفهوم هستی – در – عالم (being- hn- the- world)  او به محیط ساخته ی دست بشر اشاره دارد ، و زمانی که او از "شاعرانه زیستن " (dwelling poetically) سخن می گوید ، صریحا به هنر ساختن باز می گردد . بنابراین ، تاویلی از اندیشه هایدگر درباره ی معماری شامل بخشی از تفسیر ما از فلسفه ی او می شود . چنین تاویلی در عین حال امکان دارد به ما در فهم بهتر مشکلات پیچیده ی محیطی عصرمان یاری بخشد .
او در مقاله ی خود با عنوان " سرچشمه ی اثر هنری " (The origin of the work of art ) مثال مهمی از معماری آورده است که...

راه و ساختمان وابسته به آن از آغاز تاریخ تا كنون در این سرزمین اهمیت به سزایی داشته است و مردم ایرانی تبار دسته دسته زادگاه خود را رها می كردند و اسبان تیزتك و گردونه های روان به سوی سرزمین ایران و گوشه كنار آن راهسپار می شدند، راههای هموار و آسایشگاههای ساخته و پرداخته می خواستند و شاید هم در میان راه به این گونه ساختمانها برخورد می كردند كه مردم بومی این سرزمین ساخته بودند، این است كه از آغاز، ایرانی به راه و وابسته های آن چشم داشته است. وجود تعدادی بسیاری از واژه ها و اصطلاحات مربوط به راه و راهداری در زبان فارسی مانند كاروانسرا، خان ساباط، آب انبار پل و مانند آنها می نماید كه زندگی مردم این كشور تا چه اندازه به راه وابسته بوده است. پیدایش راه در ایران و تاسیسات مربوط به آن سرگذشتی بسیار كهن دارد. راهها و معابر كنونی ایران كه شرق را به غرب و شمال را به جنوب و كشور را به سرزمینهای بیرون از مرز آن پیوند می دهد كم و بیش با جزئی تغییر كه علم و صنت جدید در این اواخر در آن بوجود آورده همان مسیرهای قدیمی است كه ساختمان طبیعی این آب و خاك آن را الزام كرده و از همان روزگاری كه سرزمین ایران مورد استفاده مردم آن واقع شده است در حقیقت می توان گفت طرح راهها و جاده های ایران قدیم و ایران كنونی طبق الگویی است كه طبیعت آب و خاك بر اهالی آن تحمیل كرده است، منتهی هر چه بر میزان تمدن و درجه قدرت صنعتی مردمش افزوده شده، توانسته اند با دستكاری و رفع دشواریهای این الگوی طبیعی راه خود را برای رسیدن به هدفها آسانتر و كوتاهتر سازند.

منظور از مبانی نظری طراحی، مفاهیم و اصولی است كه حاكم بر خطوط اصلی طرح و سازنده ایده های آن می باشد، این مفاهیم و اصول به همراه ضوابط فیزیكی طرح، نهایتا" تعیین كننده كالبد اثر هنری می گردد.
در هر اثر هنری منطقا" دو سیمای قابل تفكیك وجود دارد:
- جنبه عینی اثر - جنبه ذهنی اثر
سیمای عینی هنر، همان جنبه صوری آن است . جنبه صوری هنر با ماده به عنوان ابزار، سر و كار دارد كه از طبیعت فیزیكی است . پس می توان گفت این سیما به طبیعت تعلق دارد و از قوانین عینی طبیعت پیروی می كند...

آموزش متریال دادن در تری دی مکس

بررسی معماری در دوره های مختلف

 
 
Powered by Memaran Networks
انواع عضویت
پنل کاربری