طبقه بندی برگه دان

Up

مقالات فارسی


واژگان كلیدی: نماد, سمبل, آب, باغ ایرانی,نفس, روح, كالبد, صورت, معنا, جوشگاه, چشمه, سنت
چكیده:
كویر همواره مفهومی از خشكی و بی آبی را به دنبال داشته است و آب در معماری كویر به عنوان اصلی ترین عنصر حیات بخش مطرح بوده است . در
جائیكه تضاد بین خشكی و آب جلوه گر می شود, نگرش مردم نسبت به آب متفاوت از مردم سایر اقلیم ها می باشد. این نگرش متفاوت زاینده ریشه
ها و مفاهیم نمادین است كه همواره تبلوری كالبدی درمعماری كویر داشته است, نظیر جوشگاههای باغ ایرانی كه نمادی از سرچشمه ها می باشد و از
این جوشش و حركت آب در دل خاك زندگی و معماری كویر هستی میگیرد. در كویر آب نیست اما هر خطی برخاك یادآور خاطره آب است و مهمترین
عامل شكل دهنده به فضای زندگی مردم. مكانیابی شهرها, نظم شبكه معابر, توالی فضاهای باز و بسته مسكونی, امتداد حركت قناتها, تحت تاثیر مقوله
آب شكل گرفته است.
مسلم آن است كه جلوه های نمادین آب در معماری كویر یكی از عوامل هدایت كننده فكر معمار در خلق فضا بوده است, فضائی كه به واسطه سوار
شدن بر مفاهیم عمیق فكری و معنوی همواره مورد ستایش بوده و زندگی درون خود را حفظ كرده است. امروزه با از دست رفتن این جلوه های نمادین
و مفاهیم بنیادین در تفكرات معماری و خالی شدن كانسپتهای طراحی از معنا, فضاهای كالبدی زندگی به رفع نیاز فیزیكی تنزل یافته اند. هدف از این
مقاله بازنگری مفاهیم نمادین آب در معماری كویر و تاثیر آن بر زندگی مردم می باشد.

آب نما و استخر در باغ‌های ایران یكی از ضروری‌ترین عناصر ایجاد باغ بوده است. استخر باغ‌های قدیمی دارای عمق زیاد و چندین فواره بوده‌اند از جمله استخر باغ بزرگ هزار جریب كه در دوره صفویه در اصفهان احداث شد و پانصد فواره داشت ....

نگاهی گذرا به نمونه های ساختمان های روستایی در نواحی گوناگون کشور بیانگر بهره برداری هوشمندانه ی اهالی از مواد و مصالح موجود در دسترس و تلاش برای بهره گیری هر چه بیشتر از آنها برای برآورد نیازهای ساختمانی اشان است.اساس اندیشه ی این روستائیان کاهش هزینه های مربوط به ساختمان و پرهیز از حمل و نقل بی جا و استفاده از مصالح غیر بومی و افزایش قابلیتها و دوام مصالح بومی برای ساختمان سازی و ایجاد سرپناه برای خانواده و فضاهای مناسب برای محصولات و عوامل تولیدی است. از نظر یک روستائی خاک و سنگ و چوب و نی و گیاهان بومی و بوته ی خار و ... هرکدام به نوعی مصالح ساختمانی بوده و اگر به صورت صحیحی از آنها بهره برداری شود، نقش واقعی و کارآمد خود را در ایجاد فضاهای مطلوب ایفا خواهند کرد.
نظر به اینکه هر یک از مجموعه های بزرگ (طایفه ها) عشایر ایران و زیر مجموعه های آنها (تیره، تش ها، اولادها و غیره ) در نواحی ییلاقی و قشلاقی خود دارای سکونتگاه ها و باراندازهای مشخص و معینی هستند که مختص خود آنهاست و هر ساله در همان نقاط بار می اندازند و نوعاً نیز در همین نقاط دارای ساختمانهای ثابت و زمینهای زراعی (دیمی و آبی) هستند، لذا در طبقه بندی کوچ نشینان جهان، آنها را در زمره ی نیمه کوچ نشینان طبقه بندی می کنند و روستائیانی محسوب می گردند که به دلیل چیرگی نوع معیشت دامداری بر کشاورزی، مجبور به کوچهای منظم فصلی برای تعلیف دامهای خود هستند. لذا سرپناههای آنها نیز در زمره ی معماری روستائی محسوب می شود و در همین چهارچوب مورد بررسی قرار می گیرد. این روستائیان نیمه کوچ نشین غالباً در محلهای استقرار خود از بناهای ثابت و سنگین و در موقع کوچهای بلند و کوتاهشان از سرپناههای سبک و قابل حمل استفاده می کنند...

از اهمیت حضور رنگ و نور در خانه هرچه گفته شود باز هم کافی نیست. برای آنکه به سبک شخصی خودتان نزدیک شوید بهترین و مطمئن ترین و حتی آسان ترین راه وارده شدن به حوزه رنگ است. زیرا این عنصر مستقیما با احساس درونی شما پیوند دارد و بر میزان نور خانه تاثیر می گذارد.
تصور کنید واردد اتاق شده اید که سرتاسر آن به رنگ قرمز نارنجی است....! چه احساسی به شما دست خواهد داد؟...ممکن است هیجان زده شوید و فریادی از شادی سر دهید.شاید هم آن همه نارنجی توی ذوق شما بزند و سعی کنید هرچه زودتر از آن اتاق بیرون آمده و خود را نجات دهید!
این مقدمه را از آن جهت عرض کردم که یادآور شوم مقوله رنگ از جنبه هایی است که خودتان باید مستقیما دست به تجربه بزنید. پس نترسید.
...

ارگ كریم خانی در ابتدای خیابان كریم خان زند( شیراز ) نبش میدان شهرداری قرار گرفته است؛ کریم خان به هنگام پایه گذاری حکومت در شیراز تحت تاثیر معماری صفوی قرار گرفت. به این صورت که بعد از بازدید از میدان نقش جهان اصفهان تصمیم به ایجاد میدان وسیعی در شمال شیراز قدیم گرفت. این میدان به میدان توپخانه شهرت داشت. در شمال میدان دیوان خانه کریم خان، درشرق میدان بازار وکیل و چندین کاروانسرا، در جنوب میدان حمام و مسجد وکیل و در جنوب غربی باغ و در غرب ارگ و اندرونی را بنیان می گذارد. بعد از فتح شیراز توسط آقا محمد خان بنا به خصومتی که با کریم خان داشت تصمیم به تخریب بناهای کریم خانی گرفت، به دنبال این تصمیم تعدادی از بناهای عصر زندیه را تخریب شد از جمله حصار شهر که به وسیله کریم خان احداث شده بود.خوشبختانه بنای ارگ از تخریب محفوظ مانده و از آن به عنوان دارالحکومه امرائی که از طرف حکومت مرکزی به امیری و استانداری فارس برگزیده شده بودند استفاده می شد....

نگاهی بر آنچه پرسش انگیز است
اندیشه دکارت با جابجایی جایگاه "سوژه " و " ابژه " تحولی عظیم در نحوه تفکر _ و به تبع آن هستی شناسی _ غربی ایجاد کرد که مدرنیته و دنیای فن آورانه حاصل از آن را به دنبال داشت. غلبه خرد باوری بر تمام باورهای سنتی ( اسطوره ای ، دینی ، اخلاقی ) ، به اعلام تکان دهنده نیچه در " مرگ خدا " منجر شد و به" مرگ هنر " در اندیشه هگل راه برد. باگم شدن مرجع محسوس و ملموس ، که سرچشمه مفاهیم آغازین شناخته می شد ، صورت ها ( دالها ) باقی ماندند اما مفاهیم ( مدلول ها ) گم شدند. عدم اتکا به پشت گرمی هزاران ساله که به اندازه قدمت نوع بشر کهن بود ، موجب فروریختن دنیایی شد که زندگی را برای انسان تداوم می بخشید و به آن معنی می داد. آرمانشهرها فروریختند و رویاهای حاصل از دانش علمی و فن آوری زاییده از آن ، به دو جنگ جهانی خانمانسوز منجر شد که چیزی جز پریشانی ، آوارگی ، بیهودگی ، دغدغه و اضطراب به دنبال نداشت. مدرنیته امکان هرگونه نفی را فراهم آورد ؛ ارزش ها از ارزش تهی شدند و مفاهیم رنگ باختند ؛ بیهودگی و بی معنایی به پوچی پیوست....

تماشاگر پرسان، چون  بر كرانة پررمز بافت قدیم بوشهر گام بردارد، بی هیچ گونه مقاومتی، جذب مغناطیس نیرومند آن خواهد شد و شیفته وار در اندرون سحر آن اسیر شده و تو گویی آنكه این تكه از عالم خاك، ارثیه ای ماورایی است كه خدایگان در زمین چون آتش پرومته ای جای گذاشته اند و سالیانی است كه فروزان بوده و اكنون با تمام خستگی و بی مهری، هنوز شراره های آن طنازی می كنند و یادآور همة خاطرات آدم هبوط یافته از بهشت برین است و از این رو است كه هر روحی در شوق وصال آن سوزان می شود و ناخودانگیخته در شبكه كوچه های تنگ و پیچیده آن محو می شود. و این همه برخاسته از معماری دو آلیسم (درون گرا- برون گرا)  آن است كه فریبنده با جادوی جاودان خود، كورة عشق آتشین تماشاگر راز را فروزان می كند...

شناخت ویژگی های معماری برج با عمل كردهای خاص یا متنوع از مسائلی است كه امروزه در عرصه دانش معماری از جایگاه خاصی برخوردار است كشور ما نیز مانند همه جای دنیا با انگیزه صرفه جویی در مصرف زمین گران قیمت مراكز شهرهای بزرگ به بلند مرتبه سازی روی آورده است .
اما آنچه كه در این امر مشهود است عدم وجود شرایط و نظامات لازم برای ایجاد نوعی بلند مرتبه سازی همگون با شرایط زمان در كشورمان می باشد ساختمان بلند مرتبه بیش از هر چیز با مشخصه تكنولوژی برتر شناخته می شود منظور از این نوع تكنولوژی برتر مصالح و لوازم و تجهیزات اجرایی خاص است كه جدای از شكل گیری برجها نمی باشد كار این تكنولوژی فقط در مرحله ساخت تمام نمی شود بلكه در مراحل بهره برداری و نگهداری هم ادامه دارد ...

بیمارستانها را می‌شود به گروههای زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا 50 تخت)، کوچک (تا 150 تخت) استاندارد (تا 600 تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستانها ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستانها را می‌توان از جهت نوع فعالیت به بیمارستانهای عمومی، تخصصی و دانشگاهی تقسیم کرد...

دستاورد های برجسته تمدن بیزانس عبارت بود از اداره امور دولتی و هنر تزئینی :
دولت و کشوری که یازده قرن دوام آورد، و سانتا سوفیایی که هنوز هم بر جاست. تازمان
یـوستینیانوس دیگر هـنر مشرکانه به پایان رسیده بود و نیمی از آثار آن منهدم یا مـعیوب گشته بود . چپاول بربرها ،غارتگری امـپراطوری ،و آسیب وارد از طرف مـومنان فرایندی از تبـاهی و غفـلت را پـیش آورد که تـا زمان پـترارک در قـرن چهارم بـرای حـفظ بقایای آنـها مجاهدت کرد، همچنان ادامه یافت.یک عامل انهدام این آثار این اعتقاد عام بود که خدایان  مـذهب شرک ابـلیـسها هــستند و مـعابد آنها خانـه شیاطین است؛ در هـر حال چنیـن احساس می شود که مـصالح ویرانه ها در بنای کـلیـسا های مـسیحی یا خانه ها مـورد استفاده ی بهتری دارد...

سرزمین گسترده خراسان به خاطر پهناوری و دیرپایی و اصالت تاریخ خود فرهنگ‌های متنوع و اندیه‌ها و مذاهب و هنرهای گوناگون را در خود پرورانده است . علاوه بر ادبیات کهن که زبانزد خاص و عام است آثاری همچون آتشکده‌ها و مساجد معابر و رباط‌ها و بناهای گوناگون تاریخی در این استان خودنمایی می‌کند این ابنیه تاریخی که نمونه‌ای از ذوق هنری و مذهبی گذشتگاه است از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌تواند بهترین نمونه شناخت هنر و فرهنگ گذشته این سرزمین باشد بناهایی که تاکنون در این سرزمین به یادگار مانده و شناسایی شده است نمونه‌هایی است از هنر دوران ساسانی تا عصر معاصر. در این کتاب ضمن بررسی سابقه تاریخی تا عصر معاصر وجود حرم مطهر حضرت رضا (ع) در شهر مشهد سبب شناختن بناهای دیگر شده که مجموعه‌ای زیبا را پدید آورده است . در ادوار مختلف سلسله‌های گوناگون که می‌خواستند به ظاهر پیوندشان را بامذاهب حفظ نمایند به ساختن این آثار و یا تعمیرات و ملحقاتی در اطراف حرم مطهر پرداخته‌اند به این جهت شناخت و بررسی بناهای اطراف بارگاه مقدس رضوی می‌تواند گوشه‌ای از فرهنگ معماری اسلامی را به ما بشناساند...

باید میان معماری و هنر معماری تفاوت قائل شد که دو مفهوم کاملا مجزا هستند. در معماری منظور ساخت و ساز در راستای انجام وظیفه اجتماعی و خدمت رسانی است. مانند ساختن اماکن مسکونی، عبادتی و یا تحصیلی. اما در هنر معماری تأکید بر استفاده از شاهکارهای هنری و دستاوردهای تزئنیی بر روی دیوارها، سقف، ستونها، پنجره ها و درهاست و حتی باغها و حوض ها نیز به گونه ای با هنر معماری ترکیب می شوند تا تأثیرگذاری بنا بر بیننده بیشتر شود....

معماری ایران از اواخر دوره قاجار و شروع دوره پهلوی دچار هرج و مرج و آشفتگی شد در این دوران ما شاهد احداث همزمان ساختمانهایی هستیم كه هر كدام بیانگر یكی از مكاتب فكری دوره هایی مشخص از تاریخ ایران هستند :
كاخ مرمر به تقلید از معماری سنتی و عمارت شهربانی كل كشور به تقلید از تخت جمشید و ساختمانهای بلدیه ( شهرداری ) و پستخانه به شمال و جنوب میدان امام ( سپه ) به تقلید از معماری نئوكلاسیك فرانسه ساخته شدند ...

قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را در زیر پرچم امپراطور روم گرد آورد .که به گفته مورخ بزرگ روم « انقلابی پدید آورد که تا ابد در یاد ها خواهد ماند ،و امروز نیز ملتها آ« را احساسا می کنند.» در واقع اگر در بررسی امروزمان می بینیم که نبوغ یوناننین با تابش هر چه بیش تر در عرصه هنر ،علم ، فلسفه ، تاریخ، و به طور کلی در قلمرو عقل و تخییل می درخشید نبوغ رومی در عرصه فعالیتهای دنیوی حقوق و کشورداری پر تو افکنی می کند 15 .و به اعتقاد بسیاری دیگر هنر رومی از هنر یونانیان متولد گردید،هنر رومی به واقع انتشار دهنده میراث هنر یونانیان بوده است16. و هر چند عده ای اعتقاد بر این دارند که معماری رومی ریشه در معماری اتروریایی داشته است اما در واقع دارای خصوصیاتی یو نانی مآبی بوده است 17 ...

 
 
Powered by Memaran Networks
انواع عضویت
پنل کاربری