عرصه

نام مدیر عامل: سیدحسن صدرزاده
تلفن: ٨٨٨٤١٣٤٢
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند جنوبی ـ كوچه یگانه ـ شماره ٧
کدپستی: ١۵٨٤٧۶٧١١١
توضیحات:

پایه 1 تخصص شهرسازی
پایه ١ تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
پایه 2 تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
پایه ٢ تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
پایه 3 تخصص مرمت و احیا
پایه ٣ تخصص طراحی شهری
پایه ٣ تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافتهار فرسوده و سکونت گاههای غیررسمی

پنل کاربری