زمین ساخت

نام مدیر عامل: سید مصطفی صالحی
تلفن: ٨٨٧۵١۵٢۵
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان شهید بهشتی ـ خیابان سرافراز(دریای نور) ـ کوچه یازدهم ـ شماره ۵ ـ واحد ٢
کدپستی: ١۵٨٧۶٩٨٩١۵
توضیحات:

پایه 1 تخصص ژئوتکنیک ـ پایه 3 تخصص ساپایه 3ه ـ ٣ تخصص پایه 3هرسازی ـ ٣ پایه 3خصص راهسازی ـ پایه 3 تخصص زمین شپایه 3اسی ـ ٣ تخصص ژئوفیزیکپایه 3ـ ٣ تخصص نقشه برداری زمینی ـ ٣پایه 3تخصص تولید، توزیع و انتقپایه 3ل نیرو ـ ٣ تخصص تأسیسات برق و مکانیک ـ ٣ پایه 3خصص مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فپایه 3ایی ـ ٣ تخصص مقاوم سازی(گروه شهرسازی و معماری) ـ ٣ تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

پنل کاربری