زمیران

نام مدیر عامل: ادوارد باباخانیانس
تلفن: ٨٨٨١١٨٧٤
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان میرزای شیرازی ـ خیابان شهید خدری(شاهین) ـ شماره ۶٨
کدپستی: ١۵٨۵٧٨٣٩١۵
توضیحات:

پایه 1 تخصص ژئوتکنیک
پایه 2 تخصص ژئوتکنیک
پایه 3 تخصص محیط زیست

پنل کاربری