جاودان شهر پارس

نام مدیر عامل: عبدالحسین هوشیار
تلفن: ٢٣٤٠٠٧١
پست الکترونیکی: Email Label
استان: فارس
شهر: شیراز
نشانی: خیابان نشاط ـ روبروی فروشگاه دانشگاه ـ مجتمع ستاره ـ طبقه چهارم
کدپستی: ٧١٣۶٨٣۵١٣۵
Located in: شهرسازی
پنل کاربری