ایرانشهر توس

نام مدیر عامل: امیر عباس زادگان
تلفن: ٧۶٢٩٠۶١
پست الکترونیکی: Email Label
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
نشانی: بلوار ملک آباد ـ هوشیار ٨ ـ شماره ١۶٨
کدپستی: ٩١٨۵٧١۵٨۶2
توضیحات:

پایه 3 تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درماپایه 3ی ـ ٣ تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

پنل کاربری