ارش سازه غرب

نام مدیر عامل: محمد رحیم پور
تلفن: ٣۵۶١۵٩٨
پست الکترونیکی: Email Label
استان: کردستان
شهر: سنندج
نشانی: بلوار شبلی ـ ابتدای خیابان مبارک آباد ـ شماره ٩
کدپستی: ۶۶١٩٧۶٣١٨٣
توضیحات:

پایه 3 تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی ـ
پایه  ٣ تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی

Located in: سازه
پنل کاربری