ابنیه فنی

نام مدیر عامل: غلامرضا عرشی زاده
تلفن: ٨٨٠٣٢٧۴۵
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی ـ خیابان چهل و ششم ـ شماره ١
Located in: سازه
پنل کاربری