آتی فن

نام مدیر عامل: علیرضا نوروزی
تلفن: ٢٢۶٤٤٨۶١
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان شریعتی ـ پایین تر از پل صدر ـ خیابان خاقانی ـ شماره ۵٠
کدپستی: ١٩١۶٨٩٤٤٤١
توضیحات:

ایه 2 تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی ـ
پایه 3 تخصص شهرساپایه 3ی ـ ٣ تخصص خدمات اقتصادی ـ
پایه ٣ تخصص مقاوم سازی(گروه شهرسازی و معماری) ـ
پایه 3 تخصص ساختمانهای آموزشی ورزشی بهداشتی و درمانی

پنل کاربری