امامزاده جعفر

حرم امامزاده با طرح چهار گوش 13×13 متر در هر ضلع طاقنمایی دارد که با دری به خارج راه می یابد به کمک هشت نیم طاق مقرنس، طرح چهارضلعی به هشت ضلعی و سپس بنای گنبد بر روی آن استوار شده است. در کتب گذشتگان آمده است، داخل بقعه سفید کاری شده و هیچ گونه تزئینی ندارد، دور تا دور سنگ روی مرقد دارای تزئینات گچ بری جالبی است، روی سنگ سیاه قبر نسب امامزاده و سورة مبارکه توحید به خط کوفی کنده شده است..بنای امامزاده جعفر و محمد در شهر دامغان واقع میباشد که در بنای آن نشانه هایی از تعلق آن به دور ی سلجوقی میباشد.Emamzade jafar 001

جزئیات
1,030 مشاهده شده
6 مدیا
پنل کاربری