عمارت عین الدوله


منزل دكتر هروی معروف به بنای تاریخی عین الدوله در حال حاضر در تملك شهرداری منطقه 4 شهرداری تهران می باشد كه در منطقه پاسداران خیابان افتخاریان كوچه جمالی قرار دارد. عین الدوله شخصیتی است كه در سه دوره متمایز تاریخی ایران ، در دوران قاجار . صدر اعظم مقتدر و مستبد زمان خود بوده كه عموما با تغییر چهره های مختلف سیاسی از دشمنان دوران مشروطه و بعد از آن از هواداران و گرد آورندگان آن بوده كه عموما در تمام این ادوار نیز مورد حمایت مردم بوده است .

Eynodolleh 001

جزئیات
1,587 مشاهده شده
4 مدیا
پنل کاربری