خانه صالح

محله سی قند خانه صالح مانند بسیاری از خانه های اواخر عصر قاجاری فقط یک حیاط وسیع اندرونی دارد. این خانه به صورت دو طرف ساخت اطراف حیاط در سه طبقه بنا گردیده است. از فضا های مهم معماری این خانه میتوان از شش سرداب، شاه نشین، مهتابی، هشتی ورودی، ایوان تابستانی، ایوان زمستانی، و بادگیر نام برد. از تزئینات مهم این خانه می توان از یزدی بندی سرداب اصلی آن نام برد.

Kashan- Saleh House 002

جزئیات
4,368 مشاهده شده
32 مدیا
پنل کاربری