خانه خیریه

این خانه متشکل از دو جبهه ساخته شده میباشد. مجموعه قرار گرفته در جبهه شمالی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. ارتفاع بکار گرفته شده در این بنا در نوع خود بی نظیر میباشدKashan- Kheyriye House 001

جزئیات
1,617 مشاهده شده
7 مدیا
پنل کاربری