خانه حسینی

فضاهای بسته این خانه در هر چهار طرف حیاط آن گسترده شده اند .جبهه ی جنوبی از سایر جبهه ها مرتفع تر است و مهمترین بخش خانه نیز به شمار می آید .در میانه ی این جبهه یک تالار واقع شده است و در جلوی آن ایوانی ستون دار خود نمایی می کند که هم سطح حیاط می باشد .طاق پرکاری به شکل نیم دایره از خط نهایی نمای این ایوان بیرون زده و جنبه ای شاخص بدان بخشیده است . همین ترکیب در بالا زدن خورشیدی در و پنجره میانی تالار پشت ایوان دیده می شود .در دو سوی تالار دو اتاق سه دری و در دو طرف شاهنشین آن دو اتاق دیگر قرار دارند .پنجرههای شاهنشین و اتاق های طرفین آن بسوی فضایی باز واقع در پشت این جبهه گشوده می شوند که به نظر می رسد قبلا باغ کوچکی بوده است .چنین فضایی در خانه های کاشان کمتر دیده می شود .

Kashan- Hoseyni House 007

جزئیات
1,734 مشاهده شده
13 مدیا
پنل کاربری