0

مدرسه چهارباغ (مادر شاه)

مدرسه ی چهارباغ را به تحقیق می توان نمومه ی اعلای یک نهاد آمورشی در زمان خود دانست و این آخرین بنای تاریخی باشکوهی ست که درعهد صفویه برای تدریس و تعلیم طلاب علوم دینی و در دوره ی آخرین پادشاه صفوی یعنی شاه سلطان حسین (1105-1035 ه.ق)از سال 1116تا 1126 ‏ساخته شده است.البته مرحوم هنرفر درپاورقی کتاب «گنجینه ی آثارتاریخی»این تاریخ را مربوط به پایان یافتن ساخت بنای آجری مدرسه می داند و از این سال تا سال 1126 ه.ق، آرایش و پیرایش بنای مدرسه با کاشی های زیبا ادامه داشته است.(هنرفر،1350‏،ص: 686) ‏برپیشانی دیوار شرقی هشتی،کتیبه ی بزرگی ازکاشی خشتی شده،وجود دارد که متضمن اشعاری دروصف شاه سلطان حسین و آقا کمال (سرکارگر ساختمان مدرسه )می باشد.

جزئیات
1,501 مشاهده شده
9 مدیا
پنل کاربری